()
Chlamydia psittaci Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis:
Chlamydia psittaci u Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Mycoplasma hominis
.